Ohjelmistojen saavutettavuusselvitys

Saavutettavuusselvitys

Thermidas IR System
Thermidas Remote SW

1. Ohjelmistot

Tämä saavutettavuusselvitys kattaa seuraavat ohjelmistot:

Thermidas Imager SW v. 1.3.1 (ohjelmisto on osa Thermidas IR System -järjestelmää)

Thermidas Remote SW v. 1.3.1

2. Valmistaja

Thermidas Oy
Polttimonkaty 4
33210 TAMPERE
www.thermidas.fi

2.1 Selvityksen laatija

Juha Hämäläinen
Laatupäällikkö
juha.hamalainen@thermidas.fi

3. Selvityksen kattavuus

Selvityksessä saavutettavuus on jaettu neljään periaatteeseen, jotka ovat: havaittavuus, joka tarkoittaa, että tiedot ja käyttöliittymän osat on esitettävä käyttäjille tavoilla, jotka he voivat havaita; hallittavuus, joka tarkoittaa, että käyttöliittymän osien ja navigoinnin on oltava hallittavia; ymmärrettävyys, joka tarkoittaa, että tietojen ja käyttöliittymän toiminnan on oltava käsitettäviä; ja toimintavarmuus, joka tarkoittaa, että sisällön on oltava riittävän toimintavarma, jotta hyvin erilaiset asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat tulkita sitä luotettavasti.

3.1 Minimivaatimukset

Saavutettavuuden periaatteet ovat ilmaistavissa testattavina onnistumiskriteereinä, kuten eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 ”Tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen julkisiin hankintoihin Euroopassa soveltuvat saavutettavuusvaatimukset” (2015-04) (eurooppalainen standardi EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)) perustana olevina kriteereinä, joita tarkastellaan yhdenmukaistettujen standardien ja yhteisen metodologian kautta sen testaamiseksi, onko verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältö näiden periaatteiden mukaista.

Saavutettavuuden minimitaso perustuu EN 301 549 -standardiin, joka noudattaa pitkälti verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tasoa AA.

3.2 Löyhennykset minimivaatimuksiin

Thermidas Oy:n tuotteita ei koske digipalvelulaki, koska Thermidas Oy ei suoraan ole lain määrittelemä julkinen toimija vaan Thermidas Oy:n tuotteita käyttävät julkisten toimijoiden käyttäjäorganisaatiot. Tästä syystä mm. vaatimus sille, että palautekanavaan tulleeseen viestiin palattaisiin 14 vuorokauden sisällä ei koske Thermidas Oy:tä.

Thermidas IR System ja Thermidas Remote ei kumpikaan käytä verkkoselainta eikä toimi mobiililaitteessa. Thermidas IR System -järjestelmän ohjelmisto asennettaan Thermidas Oy:n tuotannossa lääkinnällisen PC-tietokoneeseen. Thermidas Remote -ohjelmisto asennetaan käyttäjäorganisaation MS Windows PC-tietokoneeseen, jonka käyttöjärjestelmä ja minikonfiguraatio on Thermidas Oy:n määrittelemä. Näistä syistä jotkin (WCAG) 2.1:n vaatimuksista eivät suoraan koske Thermidaksen tuotteita.

4. Saavutettavuuden arviointi ja testaus

Koska ohjelmistot eivät ole verkkoselainpohjaisia eivätkä perustu mobiiliratkaisuihin, ei saavutettavuustestausta ole tehty asiantuntija-arviointina eikä ole käytetty käyttäjätestausta. Arviointi ja testaus perustuvat Thermidas Oy:n omaan arviointiin ja Thermidaksen kolmannella osapuolella suorittamaan käytettävyystestaukseen.

5. Saavutettavuusrajoitteet

Seuraavassa listataan Thermidas IR System -järjestelmän ja Thermidas Remote -ohjelmiston saavutettavuusrajoitteet. Rajoitteet voivat joko olla tyyppiä ”toteutetaan osittain” tai ”ei toteuteta ollenkaan”. Taulukossa ei ole saavutettavuusvaatimuksia, jotka joko täytätetään täysin tai jotka eivät sovellu tuotteisiin.

5.1 Vaatimukset, joita ei lainkaan täytetä

Sisällön kannalta oleellisille kuville ja kuvakkeille tarjotaan kuvaavat tekstivastineet ja merkitään koristekuvat ohitettaviksi. Ohjelmisto on toteutettu niin, että kuvien ja kuvakkeiden tekstivastineet ovat käyttöohjeissa. On huomattava, että suurin osa valintanappuloista on varustettu tekstillä, eivätkä käytä kuvia tai kuvakkeita.

Tarjotaan vähintään kaksi erilaista tapaa liikkua sivustolla (esim. valikko ja hakutoiminto). Ohjelmistot eivät ole selain- tai mobiilipohjaisia. Ohjelmistot on laadittu siten, että kaikki tieto näkyy joko avatussa ikkunassa tai koko näytön kokoisessa näytössä eikä sivun sisällä tarvita valikkoa tai hakutoimintoa.

5.2 Vaatimukset, jotka täytetään osittain

Varmistetaan, että sisällön ja taustan välinen kontrasti on riittävä ja värejä ei käytetä ainoana visuaalisena keinona tiedon esittämiseen. Kuvien kontrastin säätämistä varten käyttäjälle on valittavanaan yhteensä 8 eri värikarttaa. Kontrastin lisäämiseksi värikartan väriskaalan ala- ja ylärajaa voidaan muuttaa. Kaikissa tilanteissa kuvadatan lisäksi kursorin osoittaman pikselin lämpötila-arvo näytetään numeroarvona. Lämpökuvia lukuun ottamatta käyttöliittymässä on riittävä kontrasti. Taustanvärin, painikkeiden ja tekstin välinen kontrasti muodostaa suurimman osan kokonaisuudesta, ja se selittää miksi vaatimus on merkitty kuitenkin osittain täytetyksi.

Varmistetaan, että tekstin kokoa ja välistyksiä suurennettaessa kaikki sisältö pysyy näkyvissä. Ohjelmisto on suunniteltu näytölle, jonka resoluutio on 1920×1080. Käyttäjän on mahdollista muuttaa MS Windowsin asetuksista laitteen näyttöjen skaalausta. Tätä ei kuitenkaan opasteta tekemään, koska kaikilla eri näyttöjen resoluutiovaihtoehdoilla ohjelmistojen valintanappuloiden sisällä olevat tekstit eivät välttämättä pysy nappuloiden sisällä.

Varmistetaan, että kaikki toiminnallisuudet ovat käytettävissä näppäimistöllä ja että näppäimistön kohdistus ei jää jumiin mihinkään elementtiin (esim. video, kartta, kalenteri tai some-upotus). Potilastietojen syöttöikkunassa toiminnallisuutta voidaan ohjata näppäimistöllä. Muissa näytöissä ohjaus tehdään hiirellä.

Varmistetaan, että hiiren tai kosketusnäytön ohjauseleitä ja laitteen liikuttamista hyödyntäviä toimintoja voi käyttää myös ilman monimutkaisia eleitä esim. painiketta tai linkkiä painamalla. Ohjelmiston toimintoja voi käyttää hiirellä ja tilanteissa, joissa laitteisto on varustettu kosketusnäytöllä myös painamalla valintanappuloita ai liukusäätimiä. Ohjelmistot pyörivät pöytätietokoneissa, joten laitteen liikuttamista ei hyödynnetä.

Vältetään yllättäviä muutoksia ja tarjotaan helppoja tapoja perua toimintoja. Työnkulkujen sujuvoittamiseksi kaikkiin toimenpiteisiin ei tarjota peruuta-toimintoa. Joka tapauksessa ohjelmat antavat käyttäjälle mahdollisuuden perua kriittisiä toimintoja, mm. kun otettuja kuvia oltaisiin poistamassa ennen niiden tallennusta.

Annetaan käyttäjälle riittävästi aikaa palvelun käyttöön, mahdollisuus siirtää aikarajaa sekä mahdollisuus pysäyttää automaattisesti liikkuva sisältö. Videon ottamisen voi keskeyttää ”Keskeytä kuvaaminen”-valintanappulasta (pisin kuvausjakso on 15 sekuntia).

Käytetään selkeää ja yksinkertaista kieltä sekä noudatetaan verkkokirjoittamisen periaatteita. Valintanappuloissa ja ohjauskentissä on käytetty yksinkertaista kieltä (tämä myös helpottaa ohjelmiston eri kieliversioiden toteuttamisen). Verkkokirjoittaminen ei sovellu nykyisiin ohjelmistoihin.

Syötevirheiden yhteydessä esitetään virheistä kooste lomakkeen alussa ja tarjotaan korjausohje virheellisen kentän yhteydessä. Potilastietojen syötössä on kaksi pakollista kenttää, jotka on merkitty *-merkillä. Jos niitä ei ole täytetty ikkunasta poistuttaessa, tulostuu lisäilmoitus siitä, että nimi ja/tai ID ovat pakollisia. Mikäli painon tai pituuden kenttään yrittää syöttää kirjain- tai erikoismerkkejä, ei niitä hyväksytä- Puhelinnumerossa sallittuja erikoismerkkejä ovat ”-”, ”/”, ”(” ja ”)”.

6. Palautekanava

Käyttäjät voivat lähettää ohjelmiston saavutettavuutta koskevaa palautetta Thermidas Oy:lle tai sen valtuutetulle edustajalle. Käyttäjä voi samalla pyytää itselleen tärkeitä tietoja saavutettavassa muodossa, jos ne eivät ohjelmistossa ole saavutettavia. Thermidas Oy varaa kuiteinkin oikeuden rajoittaa toimitettavaa tietoa, koska Thermidas Oy:llä ei välttämättä ole suoraa pääsyä käyttäjän ohjelmistoihin tai niissä oleviin tietoihin. Thermidas Oy käsittelee kanavaan lähetetyt palautteet kohtuullisessa ajassa.