TIETOSUOJASELOSTE

THERMIDAS OY ASIAKAS- JA TOIMITTAJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999, 10 §, 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Nimi: TherMidas Oy

Y-tunnus: 2170012-9

Osoite: Polttimonkatu 4, 33210 Tampere

Muut yhteystiedot: Puh. 050 515 1276, raimo.mansikkaoja@thermidas.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Raimo Mansikkaoja, toimitusjohtaja

Muut yhteystiedot: Puh. 050 515 1276, raimo.mansikkaoja@thermidas.fi

Rekisterin nimi

TherMidas Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja toimittajasuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, tilastointiin sekä palveluiden tarjoamiseen, tuottamiseen, kehittämiseen. ja markkinointiin. Tietoja käsitellään asiakaspalvelussa, tarjousten, tilausten, toimitusten sekä osto- ja myyntilaskutusten käsittelyssä, ja alihankintapalvelujen ja materiaalien hankinnassa.

Henkilötietoja käsitellään TherMidas Oy:n ja sen asiakkaan tai toimittajan välisen sopimuksen perusteella, tai rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia, käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Henkilön yhteystietoja, kuten etu- ja sukunimi, yritys, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Asiakkuuden hoitamiseen ja ylläpitoon liittyviä tietoja, esim. tarjous-, tilaus- ja toimitustiedot, tuotteiden ja palveluiden osto-, myynti- ja peruutustiedot sekä palautteet ja reklamaatiot.

Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Tuotteen käyttäjiin liittyviä tietoja, kuten etu- ja sukunimi, yritys, käyttäjätunnus ja salasana.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään yhteydenoton, oston ja myynnin sekä markkinointitapahtumien kuten messujen yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

TherMidas Oy voi luovuttaa tietoja esimerkiksi TherMidas Oy:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista tai tietojen luovutus on muilla tavoin kielletty esimerkiksi TherMidas Oy:n ja sen asiakkaan tai toimittajan välisessä sopimuksessa.

Tietojen siirto EU / ETA -alueen ulkopuolelle

TherMidas Oy ei siirrä tietoja EU / ETA -alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla ja salasanoilla. Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä TherMidas Oy:n ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Manuaalisesti käsiteltävää aineistoa käsitellään huolellisesti. Aineistoa säilytetään TherMidas Oy:n toimistolla lukollisessa kaapissa. Hävitetyksi määrätty tai määritelty materiaali tuhotaan asianmukaisesti, esimerkiksi silppuamalla.

Tarkastus-, kielto-, ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä TherMidas Oy tekee henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistaa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Jatkuvan liiketoiminnan kehittämisen ja mahdollisten lainsäädännön muutosten johdosta TherMidas Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. TherMidas Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.